John Deere Logo

John Deere

Các giải pháp huấn luyện tùy chỉnh của Dale Carnegie dành cho từng đơn vị kinh doanh của John Deere mô phỏng khóa học theo các ví dụ ngành và tình huống cụ thể có liên quan đến các vấn đề mà các đại lý phải đối mặt trong lĩnh vực này. Ở cuối chương trình huấn luyện, các đại lý của Deere đã tiến xa với một thái độ được thay đổi và một niềm tin mới được dựng lên trong khả năng của chính họ

Learn More